Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pracownicy

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Sprawy socjalne i kadrowe

Sprawy socjalne i kadrowe

Warto wiedzieć, jakie prawa i przywileje przysługują pracownikom UJ - różnego rodzaju dofinansowania, preferencyjne pożyczki, domy pracy twórczej, świadczenia pracownicze i wiele innych.

Przewodnik dla nowych pracowników

Wiele przydatnych informacji, które pozwolą nowym pracownikom szybko zaaklimatyzować się w społeczności akademickiej, w tym wiadomości dotyczące:

  • zatrudnienia w naszym Uniwersytecie;
  • podstawowych przestrzeni i funkcjonalności związanych z e-UJ;
  • szeroko rozumianego wsparcia ze strony Uniwersytetu;
  • możliwości rozwoju zawodowego i rekreacji;

zawiera strona HR Przewodnik

Centrum Spraw Osobowych

strona internetowa Centrum Spraw Osobowych UJ

strona internetowa Działu Spraw Osobowych UJ CM

Prowadzi wszelkie sprawy pracownicze i płacowe nauczycieli akademickich i pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, a także "pracowników obcych" zatrudnionych w oparciu o umowy zlecenia i umowy o dzieło. Do zadań Centrum należy m.in. prowadzenie niezbędnych ewidencji i dokumentacji kadrowej, wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu, zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, urlopy, obliczanie wynagrodzeń, zasiłków i innych świadczeń pracowniczych. Centrum Spraw Osobowych opracowuje również merytoryczne projekty przepisów wewnętrznych UJ.

Dział Świadczeń Socjalnych

strona internetowa Działu Świadczeń Socjalnych UJ

Do podstawowych zadań Działu należy wykonywanie zadań związanych z obsługą socjalną pracowników, emerytów i rencistów oraz ich rodzin, jak zapomogi, dofinansowanie wypoczynku, zajęć sportowych, wycieczek pracowniczych, wydarzeń kulturalnych czy udzielanie pożyczek na cele mieszkaniowe. Dział prowadzi również sprawy związanie z przydziałem lokali mieszkalnych dla pracowników oraz rezerwację mieszkań dla lektorów zagranicznych i profesorów wizytujących w oparciu o własną bazę mieszkaniową.

Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa

strona internetowa Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej

Do zakresu działań Kasy należą wszelkie sprawy związane z członkostwem oraz udzielaniem pożyczek. W szczególności: przyjmowanie deklaracji o przyjęcie w poczet członków Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, wniosków o przyznanie pożyczki oraz innej korespondencji kierowanej do zarządu Kasy; terminowe sporządzanie list potrąceń wkładów miesięcznych i rat pożyczek oraz przekazywanie ich do Działu Spraw Osobowych; prowadzenie dokumentacji rozliczeniowo-finansowej, w tym kartotek analitycznych, sporządzanie przelewów, not księgowych, bilansu, itp.; prowadzenie komputerowej bazy danych pożyczek udzielonych i pobranych przez członków Kasy oraz innych zmian.

Żłobek „Żaczuś"

strona internetowa żłobka "Żaczuś"

Powstał z myślą o stworzeniu bezpiecznych warunków i troskliwej opieki dla najmłodszych dzieci studentów, doktorantów oraz osób zatrudnionych przez Uniwersytet Jagielloński lub wykonujących zadania na rzecz uczelni na podstawie umów cywilno-prawnych . Placówka przeznaczona jest dla dzieci w wieku od 6 miesięcy do 3 lat. Dla wygody rodziców, na terenie żłobka znajduje się wózkownia oraz poczekalnia z przewijakiem pozwalającym na przewinięcie i bezpieczne przebranie najmłodszych dzieci.

Przedszkole JCJ

strona internetowa Przedszkola Jagiellońskiego Centrum Innowacji

To autorski projekt Jagiellońskiego Centrum Innowacji. Uczęszcza do niego 40 dzieci w wieku 2,5 -6 lat. Na program przedszkola składają się zajęcia wynikające z podstawy programowej opracowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz dwóch autorskich programów Naukowe przedszkole oraz Edukacja regionalna. Całość uzupełnia bogata oferta zajęć dodatkowych.

Biuro Sportu UJ

strona internetowa Biura Sportu

To wzorowana na rozwiązaniach zachodnich jednostka administracyjna uczelni, której misją jest promowanie sportu i zdrowego stylu życia wśród społeczności Uniwersytetu Jagiellońskiego. Biuro zajmuje się promowaniem uczelni poprzez sport oraz promowaniem sportu na uczelni. Współpracuje z wszystkimi jednostkami uczelni w tym zakresie.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron