перейти до основного змісту

Відображення мережевого вмісту Відображення мережевого вмісту

Wiadomości

Навіґативний ланцюжок Навіґативний ланцюжок

Відображення мережевого вмісту Відображення мережевого вмісту

Nagrody za prace z zakresu ochrony klienta na rynku finansowym

Nagrody za prace z zakresu ochrony klienta na rynku finansowym

Komisja konkursowa, w której składzie znaleźli się eksperci z zakresu ochrony klientów podmiotów rynku finansowego reprezentujący różne ośrodki naukowe w Polsce, podjęła decyzję w sprawie rozstrzygnięcia VI Konkursu o Nagrodę Rzecznika Finansowego. W gronie laureatów znaleźli się autorzy prac obronionych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (WPiA UJ).


Do konkursu mogły zostać zgłoszone rozprawy habilitacyjne wydane w formie monografii naukowej, które stanowiły podstawę do nadania stopnia doktora habilitowanego, rozprawy doktorskie oraz prace licencjackie i magisterskie obronione w okresie od 1 listopada 2021 r. do 31 grudnia 2022 r.

W kategorii najlepszej rozprawy doktorskiej z zakresu ochrony klienta na rynku finansowym komisja konkursowa przyznała nagrodę I stopnia dr. Michałowi Synowcowi za pracę "Charakterystyka prawna usługi płatniczej acquiringu i umowy łączącej agenta rozliczeniowego z akceptantem", której promotorem był prof. Mirosław Stec, emerytowany profesor WPiA UJ. Zasadniczym celem zwycięskiej rozprawy było przeprowadzenie kompleksowej charakterystyki prawnej usługi płatniczej acquiringu oraz umowy łączącej agenta rozliczeniowego z akceptantem. W pierwszym rozdziale dysertacji autor przedstawił ogólne kwestie związane z ekonomiczną istotą usługi acquiringu, w tym ewolucją znaczenia tej usługi płatniczej na przestrzeni ostatnich lat oraz kształtowaniem się reżimu prawnego znajdującego zastosowanie do usługi i umowy acquiringu. W kolejnych skoncentrował się na analizie usługi acquiringu osobno w aspekcie publicznoprawnym oraz prywatnoprawnym, poruszył problematykę umowy acquiringu na płaszczyźnie podmiotowej, a także poddał umowy acquiringu zarówno typologicznej, jak i klasyfikacyjnej charakterystyce. Ostatni rozdział dotyczył 2 grup zagadnień. Pierwsza z nich obejmowała powstanie oraz wygaśnięcie stosunku zobowiązaniowego łączącego agenta rozliczeniowego z akceptantem. Druga grupa koncentrowała się z kolei na treści umowy acquiringu, w tym granicach jej swobodnego kształtowania przez strony.

Nagrodę II stopnia w kategorii najlepszej pracy magisterskiej otrzymał Mikołaj Pugowski za pracę "Mechanizm indeksacji w umowie kredytu waloryzowanego jako instrument finansowy". Przyczynkiem do jej napisania było pytanie o skutki umieszczenia w treści umowy kredytu mechanizmu indeksacji i powiązanie tej umowy z kursem waluty obcej. Celem autora było udzielenie odpowiedzi na pytanie o możliwość kwalifikacji umowy kredytu waloryzowanego kursem waluty obcej jako umowy mieszanej składającej się z elementów umowy kredytu i wbudowanego instrumentu pochodnego. Kwalifikacja taka skutkowałaby koniecznością stosowania wobec kredytów waloryzowanych przepisów nakładających obowiązki informacyjne na firmy inwestycyjne prowadzące obrót instrumentami finansowymi. Promotorem pracy był dr hab. Marcin Spyra z Katedry Prawa Gospodarczego Prywatnego WPiA UJ.

рекомендовано
Dr hab. Anna Michalik Wykładowcą Roku Uniwersytetu Dzieci

Dr hab. Anna Michalik Wykładowcą Roku Uniwersytetu Dzieci

Nagroda im. Kazimierza Kuratowskiego dla młodego matematyka z UJ

Nagroda im. Kazimierza Kuratowskiego dla młodego matematyka z UJ

Nagroda Instytutu Matematycznego PAN dla Adama Kanigowskiego

Nagroda Instytutu Matematycznego PAN dla Adama Kanigowskiego

Prof. Marian Mrozek laureatem Nagrody Głównej PTM im. Hugona Steinhausa

Prof. Marian Mrozek laureatem Nagrody Głównej PTM im. Hugona Steinhausa

Відображення мережевого вмісту Відображення мережевого вмісту