Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Poznaliśmy nazwiska laureatów Nagrody im. ks. Stanisława Musiała

Poznaliśmy nazwiska laureatów Nagrody im. ks. Stanisława Musiała

3 marca w auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego zostanie wręczona Nagroda im. ks. Stanisława Musiała, przyznawana osobom zasłużonym dla dialogu chrześcijańsko- i polsko-żydowskiego. W tym roku za twórczość nagrodzona została historyczka Małgorzata Międzobrodzka, a za działalność społeczną - nauczycielka Agnieszka Mysakowska.


Małgorzata Międzobrodzka jest autorką książki o historii wielickich Żydów "Żydzi w Wieliczce. Opowieść dokumentalna". To monumentalne, liczące ponad 500 stron dzieło, ukazało się w 80. rocznicę Zagłady wielickich Żydów. Autorka od 1997 do 2016 roku kierowała działem historycznym Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka. W tym czasie przygotowała 2 wystawy o wielickich Żydach, wygłaszała referaty, badała archiwa, nawiązywała kontakty z dawnymi żydowskimi obywatelami miasta. Te wszystkie działania miały duże znaczenie dla przywracania w Wieliczce pamięci o jej dawnych mieszkańcach.

Książkę "Żydzi w Wieliczce. Opowieść dokumentalna" napisała już na emeryturze, pracując nad dokumentacją na własny rachunek i z własnej potrzeby serca. Starała się udokumentować wszelkie przejawy obecności Żydów w życiu miasta i wielickiej kopalni. Ustaliła i sporządziła bogate kalendarium miejscowej społeczności żydowskiej. Oprócz licznych materiałów archiwalnych wykorzystała też relacje i świadectwa Ocalałych z Holokaustu, a odpisy dokumentów umieszczone w aneksie mogą być pomocne dla osób poszukujących informacji o swoich przodkach mieszkających w Wieliczce.

- Pisząc o mieszkających kiedyś w Wieliczce Żydach, uświadomiłam sobie, że próbuję przywrócić historii miasta jej część zapomnianą, część trudną, skomplikowaną, tragiczną, ale nierozdzielną. Może dzięki tej książce młodzi wieliczanie dostrzegą - czy tego chcą, czy nie - że polsko-żydowska przeszłość miasta jest także ich historią. Może szukający tu korzeni potomkowie Ocalonych spróbują zrozumieć złożoność tego miejsca. Może uda nam się wspólnie zbudować most nad przerwaną pamięcią - mówi autorka książki "Żydzi w Wieliczce. Opowieść dokumentalna".

Agnieszka Mysakowska jest nauczycielką historii w II LO im. J. Korczaka w Wieluniu. Od lat konsekwentnie podejmuje wysiłki na rzecz dialogu kultur i ocalania pamięci o wieluńskich Żydach oraz wychowania młodzieży w duchu dialogu i szacunku wobec innych. Jej działalność obejmuje wiele dziedzin: organizowanie wydarzeń, spotkań, spacerów czy lekcji, nawiązywanie kontaktów z potomkami wieluńskich Żydów, obchodzenie ważnych rocznic, starania o upamiętnienie dawnych mieszkańców w przestrzeni miasta. Jest założycielką grupy Szkoły Dialogu "Szlakiem Wieluńskich Żydów" i facebookowej strony pod tym samym tytułem oraz Liderką Dialogu w ramach Forum Dialogu.

Laureatka skutecznie angażuje swoich uczniów w takie inicjatywy jak upamiętnianie ofiar Zagłady, współpraca z żydowską szkołą z Meksyku, udział w spotkaniach z potomkami Żydów z Wielunia, wystawach, konkursach czy warsztatach języka hebrajskiego. W swojej działalności współpracuje też z lokalnymi władzami i instytucjami, czego efektem jest coraz wyraźniejsza obecność tematyki dawnych żydowskich mieszkańców Wielunia. Od wielu lat z jej inicjatywy obchodzone są w Wieluniu uroczystości rocznicowe w miejscu dawnej synagogi, a w 2022 roku po raz pierwszy odbyły się na terenie byłego getta. Tego dnia dzięki wsparciu burmistrza odsłonięto pomnik upamiętniający ofiary wieluńskiego getta, a na pl. Jagiellońskim posadzono Dąb Pamięci, co sprawiło, że w przestrzeni miasta zostało materialnie upamiętnione wieluńskie getto.

Nagrodę ustanowił Klub Chrześcijan i Żydów "Przymierze". Jej fundatorami są Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prezydent Miasta Krakowa i Gmina Wyznaniowa Żydowska w Krakowie. Wyboru laureatów dokonuje kapituła, której przewodniczy Rektor UJ. Nagroda jest przyznawana w 2 kategoriach: za twórczość promującą ducha dialogu i współpracy chrześcijańsko-żydowskiej i polsko-żydowskiej oraz za podejmowanie inicjatyw społecznych na rzecz pojednania.

Patron nagrody ks. Stanisław Musiał (1938-2004) był wytrwałym rzecznikiem dialogu chrześcijańsko-żydowskiego, konsekwentnie krytykował wszelkie przejawy antysemityzmu i ksenofobii, za co uhonorowano go m.in. Nagrodą im. Jana Karskiego i Poli Nireńskiej. Od 1981 roku był redaktorem "Tygodnika Powszechnego", a w latach 1990-1991 zastępcą redaktora naczelnego. Publikował także w "Gazecie Wyborczej", "Wprost", "Polin" i "Midraszu". Ks. Musiał był autorem ważnej książki piętnującej grzech antysemityzmu "Czarne jest czarne". Po jego śmierci, z inicjatywy krakowskiej społeczności żydowskiej, na cmentarzu żydowskim w Krakowie przy ul. Miodowej odsłonięto tablicę poświęconą jego pamięci.

Polecamy również
Dr hab. Adam Kanigowski z Nagrodą Europejskiego Towarzystwa Matematycznego

Dr hab. Adam Kanigowski z Nagrodą Europejskiego Towarzystwa Matematycznego

Uznany urolog z najwyższym odznaczeniem Uniwersytetu Jagiellońskiego

Uznany urolog z najwyższym odznaczeniem Uniwersytetu Jagiellońskiego

Profesor Wojciech Gawlik z Nagrodą Komitetu Fizyki PAN

Profesor Wojciech Gawlik z Nagrodą Komitetu Fizyki PAN

Nagroda im. Franka Wilczka za badania nad kryształami czasowymi

Nagroda im. Franka Wilczka za badania nad kryształami czasowymi

Widok zawartości stron Widok zawartości stron