Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Akty prawne

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Statut

Statut

Uniwersytet Jagielloński - Alma Mater Iagellonica - założony przez Kazimierza Wielkiego, za sprawą Królowej Jadwigi odnowiony przez Władysława Jagiełłę, kontynuuje swoje wielowiekowe dziedzictwo w służbie nauki i nauczania przez prowadzenie badań naukowych, poszukiwanie prawdy i jej głoszenie w poczuciu odpowiedzialności moralnej wobec Narodu i Rzeczypospolitej Polskiej.

W swojej działalności Uniwersytet kieruje się zasadą PLUS RATIO QUAM VIS.

Uniwersytet jest powołany do prowadzenia badań naukowych, kształcenia i wychowania. Przez swoją działalność i osobisty przykład członków społeczności uniwersyteckiej przygotowuje ludzi dojrzałych do rozwiązywania problemów, jakie stwarza współczesne życie, zdolnych do dalszego samokształcenia i stałego rozwoju. Kształci studentów i doktorantów, a także kadrę naukową zgodnie z ideami humanizmu, tolerancji, w duchu szacunku dla prawdy, poszanowania praw i godności człowieka, demokracji, patriotyzmu, honoru, uczciwości i sumiennej pracy oraz odpowiedzialności za losy całej wspólnoty ludzkiej, społeczeństwa i Ojczyzny.

Uniwersytet jest świadomy znaczenia obecności w europejskiej i światowej przestrzeni akademickiej i podziela wartości wyrażone w Magna Charta Universitatum. Wykonuje swoje zadania współpracując w szczególności z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami, instytucjami naukowymi, naukowo-dydaktycznymi, kulturalnymi, oświatowymi, podmiotami gospodarczymi oraz leczniczymi. Działa w myśl zasady wolności badań naukowych i nauczania.

Statut Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 29 maja 2019 r. (z uwzględnieniem późniejszych zmian)

Web Content Display Web Content Display

Akty prawne

Uchwały Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego od roku 2002.

Read More o

Spis wydanych zarządzeń.

Read More o

Sprawozdania roczne.

Read More o

Lista Komisji Rektorskich, Senackich i Dyscyplinarnych.

Read More o