Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Akty prawne

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Statut

Statut

Uniwersytet Jagielloński - Alma Mater Jagellonica - założony przez Kazimierza Wielkiego, a za sprawą Królowej Jadwigi odnowiony przez Władysława Jagiełłę, kontynuuje swoje wielowiekowe dziedzictwo w służbie nauki i nauczania przez prowadzenie badań naukowych, poszukiwanie prawdy i jej głoszenie w poczuciu odpowiedzialności moralnej wobec Narodu i Rzeczypospolitej Polskiej.

W swojej działalności Uniwersytet kieruje się zasadą PLUS RATIO QUAM VIS.

Uniwersytet jest powołany do kształcenia i wychowywania oraz prowadzenia badań naukowych. Przez swoją działalność i osobisty przykład członków jego społeczności Uniwersytet przygotowuje Ojczyźnie ludzi dojrzałych do samodzielnego rozwiązywania zadań, jakie stwarza współczesne życie, uczestniczy w rozwoju nauki, ochrony zdrowia, sztuki i innych dziedzin kultury, kształci i wychowuje studentów, a także kadrę naukową, zgodnie z ideami humanizmu i tolerancji, w duchu szacunku dla prawdy i sumiennej pracy, poszanowania praw i godności człowieka, patriotyzmu, demokracji, honoru oraz odpowiedzialności za losy Społeczeństwa i Ojczyzny.

Uniwersytet wykonuje swoje zadania utrzymując więzi z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami oraz instytucjami naukowymi, naukowo-dydaktycznymi, kulturalnymi, oświatowymi, gospodarczymi, a także zakładami opieki zdrowotnej. Uniwersytet Jagielloński działa w myśl zasady wolności badań naukowych i nauczania.

Download files
pdf
Statut Uniwersytetu Jagiellońskiego (ostatnia zmiana 30.01.2019)

Web Content Display Web Content Display

Akty prawne

Uchwały Senatu UJ

Uchwały Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego od roku 2002.

Read More o

Zarządzenia Rektora

Spis wydanych zarządzeń.

Read More o

Sprawozdania Rektora z działalności UJ

Sprawozdania roczne.

Read More o

Komisje

Lista Komisji Rektorskich, Senackich i Dyscyplinarnych.

Read More o

Web Content Display Web Content Display

Znajdziesz nas tutaj