Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studenci

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Stypendia, kredyty, akademiki

Stypendium socjalne

Stypendium socjalne ma prawo otrzymywać każdy student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej. Tu dowiesz się, jakie warunki musisz spełniać, aby zostało ci przyznane stypendium socjalne.

więcej o

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów

Stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymywać student, który uzyskał za rok studiów wysoką średnią ocen lub/i posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

więcej o

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymywać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu. Więcej informacji znajdziesz tutaj.

więcej o

Stypendium Uniwersytetu Jagiellońskiego

To wyjątkowe stypendium dla osób (uczniów lub studentów), które chcą podjąć studia w Uniwersytecie Jagiellońskim. Będzie ono przyznawane za wybitne wyniki w nauce lub wybitne osiągnięcia naukowe bądź artystyczne.

więcej o

Zapomoga

Zapomoga może być przyznana studentowi, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. Świadczenie to nie przysługuje, jeśli trudna sytuacja materialna nie jest spowodowana zdarzeniem losowym lub jeśli w wyniku zdarzenia losowego student nie znalazł się w trudnej sytuacji materialnej.

więcej o

Kredyty studenckie

Wszystko o kredytach studenckich: tu dowiesz się, komu przysługują, jak złożyć wniosek oraz jaki jest okres i warunki spłaty.

więcej o

Stypendium ministra dla wybitnych studentów

O stypendium ministra może ubiegać się student, który zaliczył rok studiów w poprzednim roku akademickim oraz szczególnie wyróżniał się w nauce, lub uzyskał wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe.

więcej o

Fundusz Stypendialny im. Stanisława Estreichera

O stypendia naukowe z Funduszu Stypendialnego im. Stanisława Estreichera mogą ubiegać się studenci studiów stacjonarnych, którzy ukończyli co najmniej pierwszy rok studiów pierwszego lub drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich, osiągają bardzo dobre wyniki w nauce, a których sytuacja życiowa wymaga pomocy materialnej.

Nabór w tym momencie nie jest prowadzony.

Fundusz Stypendialny im. Bohdana Łysiaka

Celem Funduszu stypendialnego im. Bohdana Łysiaka jest udzielenie pomocy materialnej w formie stypendium pieniężnego wyróżniającym się studentom, którzy ukończyli II rok studiów na Wydziale Filologicznym, specjalność filologia ukraińska.

więcej o

Fundusz Stypendialny Ad Polonos

Fundusz zapewnia finansowe wsparcie wyróżniającym się w nauce studentom i doktorantom Uniwersytetu Jagiellońskiego z Armenii, Białorusi, Gruzji, Kazachstanu, Litwy, Rosji i Ukrainy, którzy legitymują się Kartą Polaka lub zostali uznani za osoby polskiego pochodzenia w rozumieniu przepisów o repatriacji.

więcej o

Rektorski Fundusz Stypendialny dla Olimpijczyków

Rektorski Fundusz Stypendialny dla Olimpijczyków przeznaczony jest dla studentów pierwszego roku jednolitych studiów magisterskich lub studiów pierwszego stopnia Uniwersytetu Jagiellońskiego, którzy podjęli studia w roku uzyskania świadectwa dojrzałości i spełniają warunki określone w Regulaminie Funduszu.

więcej o

Akademiki

Poznaj zasady przyznawania miejsc w domu studenckim. Tu dowiesz się, jakie wymogi formalne muszą zostać spełnione, aby zostało ci przyznane miejsce w akademiku.

więcej o

Akty prawne

Tu znajdziesz wykaz wszelkich aktów prawnych, które dotyczą cię jako studenta Uniwersytetu Jagiellońskiego.

więcej o

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj