Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Prof. Małgorzata Barańska pokieruje polsko-niemieckim projektem badawczym

Prof. Małgorzata Barańska pokieruje polsko-niemieckim projektem badawczym

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła rozstrzygnięcie naboru na wspólne projekty badawcze pomiędzy Polską a Niemcami. Na liście rankingowej znalazł się projekt, który realizowany będzie w Uniwersytecie Jagiellońskim. Jego kierownikiem po stronie polskiej będzie badaczka z Zakładu Fizyki Chemicznej Wydziału Chemii UJ.

Projekt zatytułowany "Nieliniowe techniki obrazowania w biochemii i biomedycynie" (Nonlinear imaging techniques in biochemistry and biomedicine) będzie realizowany we współpracy z Leibniz-Institut für Photonische Technologien (IPHT).

Celem badań, prowadzonych w ramach wymiany bilateralnej, będzie wieloparametrowa spektroskopowa charakterystyka żywych i/lub utrwalonych komórek oraz tkanek biologicznych człowieka dla lepszego zrozumienia i diagnozowania chorób cywilizacyjnych, w tym chorób nowotworowych i naczyniowych ( np. miażdżyca, cukrzyca, choroba wieńcowa, nadciśnienie). Spektroskopowa charakterystyka zmian wywołanych chorobą (zarówno zmian morfologicznych, jak i chemicznych) w komórkach lub tkankach zostanie wykorzystana do lepszego zrozumienia procesów zachodzących w organizmie człowieka podczas choroby, co ostatecznie doprowadzi do lepszej diagnozy i lepszych spersonalizowanych strategii leczenia.

Obrazowanie spektroskopowe wykazało swój ogromny potencjał w ciągu ostatnich dziesięcioleci jako potężne narzędzie analityczne w badaniach biomedycznych, dające możliwość nieinwazyjnego lub minimalnie inwazyjnego badania procesów biochemicznych na poziomie subkomórkowym i bez znakowania bez potrzeby stosowania zaawansowanych strategii przygotowywania próbek. Okazało się, że bardzo korzystne jest połączenie kilku kontrastujących ze sobą mechanizmów spektroskopowych w podejściu multimodalnym, ponieważ umiejętne połączenie kilku modalności obrazowania pozwala spełnić szeroki zakres wymagań pod względem szybkości, głębokości penetracji i swoistości molekularnej itp.

Ogólnie rzecz biorąc, zastosowanie kilku metod spektroskopowych zapewnia komplementarne i kompleksowe podejście metodologiczne w zakresie charakterystyki morfochemicznej próbek biomedycznych w celu poszukiwania markerów spektroskopowych w komórkach/tkankach celem śledzenia rozwoju chorób cywilizacyjnych.


Profesor Małgorzata Barańska od lat jest związana z Zakładem Fizyki Chemicznej Wydziału Chemii UJ, którym kieruje od 2018 roku, a od roku 2010 prowadzi Zespół Obrazowania Ramanowskiego. Od 10 lat pracuje też w Jagiellońskim Centrum Rozwoju Leków (JCET), które współtworzyła i w którym kieruje jedną z trzech grup badawczych - Grupą Spektroskopii Ramanowskiej.

Droga naukowa prof. Małgorzaty Barańskiej prowadziła od katalizy (magisterium), poprzez spektroskopię ramanowską małych cząsteczek leków, wspomaganą obliczeniami kwantowo-chemicznymi (doktorat), poprzez obrazowanie ramanowskie tkanek roślinnych (habilitacja), do biochemii, chemii medycznej i fizykochemii układów supramolekularnych (profesura i późniejsza aktywność). Dzięki jej zdolnościom organizatorskim zarówno na Wydziale Chemii UJ, jak i w JCET powstało Laboratorium Obrazowania Ramanowskiego i Pracownia Spektroskopii Ramanowskiej wyposażone w bardzo nowoczesne spektrometry.

Jej najważniejszym osiągnięciem ostatnich lat jest wskazanie unikatowych markerów spektroskopowych procesów zachodzących w komórkach i na poziomie tkankowym oraz powiązanie ich z rozwojem wybranych chorób cywilizacyjnych. Dwie z opracowanych metod ustalania stanu biochemicznego śródbłonka naczyniowego zostały opatentowane. Jej badania realnie wkraczają do klinik i mogą być przełomowe w diagnostyce komórek białaczkowych.

Polecamy również
Mózg jest jeszcze bardziej plastyczny
Mózg jest jeszcze bardziej plastyczny
Studenci UJ wśród pierwszych laureatów programu "Perły nauki"
Studenci UJ wśród pierwszych laureatów programu "Perły nauki"
Pionierska operacja w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym
Pionierska operacja w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym
Zespół prof. Krzysztofa Pyrcia w międzynarodowej sieci HERA
Zespół prof. Krzysztofa Pyrcia w międzynarodowej sieci HERA

Widok zawartości stron Widok zawartości stron