Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studenci

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Stypendia, kredyty, akademiki

Oferta stypendialna Uniwersytetu Jagiellońskiego: o jakie stypendia i na jakich zasadach może ubiegać się student 1 roku studiów.

więcej o

Stypendium Uniwersytetu Jagiellońskiego to prestiżowe wyróżnienie, które stanowi propozycję pozwalającą najzdolniejszym osobom podejmującym studia na UJ realizować swoje pasje i plany naukowe, a także rozwijać różnorodne talenty w atmosferze poszanowania swobody twórczej i wolności badań naukowych oraz przy znaczącym wsparciu finansowym i instytucjonalnym (indywidualna opieka pracownika naukowego). Stypendium w kwocie 2000 zł miesięcznie przyznawane jest na czas trwania studiów.

więcej o

Stypendium socjalne ma prawo otrzymywać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej.

więcej o

Stypendium rektora może otrzymywać student, który uzyskał za rok studiów wysoką średnią ocen lub/i posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym. Na I roku studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich stypendium przyznawane jest za osiągnięcia w olimpiadach oraz wysokie wyniki sportowe.

więcej o

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymywać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu.

więcej o

Zapomoga może być przyznana studentowi, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej. Trudną sytuację życiową należy udokumentować, w tym jej wpływ na studiowanie i sytuację materialną wnioskodawcy.

więcej o

Informacje o kredytach studenckich: komu przysługują, jak złożyć wniosek oraz jaki jest okres i warunki spłaty.

więcej o

O stypendium ministra może ubiegać się student wykazujący się znaczącymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi związanymi ze studiami lub znaczącymi osiągnięciami sportowymi.

więcej o

Stypendium doktoranckie w szkole doktorskiej otrzymuje co do zasady każdy doktorant nieposiadający stopnia doktora.

więcej o

Celem Funduszu Stypendialnego im. Bohdana Łysiaka jest udzielenie pomocy materialnej w formie stypendium wyróżniającym się studentom filologii ukraińskiej, filologii klasycznej i prawa, a także doktorantom prowadzącym badania w zakresie filologii ukraińskiej.

więcej o

Fundusz zapewnia finansowe wsparcie wyróżniającym się w nauce studentom Uniwersytetu Jagiellońskiego i doktorantom Collegium Medicum z Armenii, Białorusi, Gruzji, Kazachstanu, Litwy, Rosji i Ukrainy, którzy legitymują się Kartą Polaka lub zostali uznani za osoby polskiego pochodzenia.

więcej o

Rektorski Fundusz Stypendialny dla Olimpijczyków przeznaczony jest dla studentów pierwszego roku jednolitych studiów magisterskich lub studiów pierwszego stopnia, którzy podjęli studia w roku uzyskania świadectwa dojrzałości i spełniają warunki określone w Regulaminie Funduszu.

więcej o

Celem Funduszu Stypendialnego im. prof. Franciszka Ziejki jest umożliwienie podjęcia studiów w języku polskim na Uniwersytecie Jagiellońskim osobom, które – pomimo uzyskania wybitnych wyników w nauce lub posiadania osiągnięć naukowych – nie mają ze względu na sytuację polityczną możliwości, aby kształcić się w ojczystym kraju.

więcej o

O zapomogę z Funduszu wsparcia mogą ubiegać się studenci i doktoranci (UJ i CM), którzy znajdują się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej związanej m.in. z konfliktem zbrojnym, pandemią Covid-19 lub sytuacją gospodarczą, a nie są uprawnieni do otrzymania zapomogi z Funduszu Stypendialnego.

więcej o

Informacje o domach studenckich UJ i UJ CM oraz Domu Doktoranta: zasady przyznawania miejsc, terminy i opłaty:

Wykaz najważniejszych aktów prawnych, które dotyczą studentów i doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego.

więcej o

Widok zawartości stron Widok zawartości stron