Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studenci

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Stypendia, kredyty, akademiki

Informacje dla studentów rozpoczynających studia

Oferta stypendialna Uniwersytetu Jagiellońskiego: o jakie stypendia i na jakich zasadach może ubiegać się student 1 roku studiów.

więcej o

Stypendium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Stypendium Uniwersytetu Jagiellońskiego stanowi prestiżowe wyróżnienie. Stanowi ono propozycję pozwalającą najzdolniejszym osobom realizować swoje pasje i plany naukowe oraz rozwijać różnorodne talenty w atmosferze poszanowania swobody twórczej i wolności badań naukowych oraz przy znaczącym wsparciu finansowym i instytucjonalnym. Stypendium w kwocie 2000 zł miesięcznie przyznawane jest na czas trwania studiów. Nabór wniosków trwa od 1 lutego do 15 marca każdego roku.

więcej o

Stypendium socjalne

Stypendium socjalne ma prawo otrzymywać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej.

więcej o

Stypendium rektora

Stypendium rektora może otrzymywać student, który uzyskał za rok studiów wysoką średnią ocen lub/i posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym. Na I roku studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich stypendium przyznawane jest za osiągnięcia w olimpiadach oraz wysokie wyniki sportowe.

więcej o

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymywać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu.

więcej o

Zapomoga

Zapomoga może być przyznana studentowi, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej. Trudną sytuację życiową należy udokumentować, w tym jej wpływ na studiowanie i sytuację materialną wnioskodawcy.

więcej o

Kredyty studenckie

Informacje o kredytach studenckich: komu przysługują, jak złożyć wniosek oraz jaki jest okres i warunki spłaty.

więcej o

Stypendium ministra

O stypendium ministra może ubiegać się student wykazujący się znaczącymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi związanymi ze studiami lub znaczącymi osiągnięciami sportowymi.

więcej o

Stypendium doktoranckie

Stypendium doktoranckie w szkole doktorskiej otrzymuje co do zasady każdy doktorant nieposiadający stopnia doktora.

więcej o

Fundusz Stypendialny im. Bohdana Łysiaka

Celem Funduszu Stypendialnego im. Bohdana Łysiaka jest udzielenie pomocy materialnej w formie stypendium wyróżniającym się studentom filologii ukraińskiej, filologii klasycznej i prawa, a także doktorantom prowadzącym badania w zakresie filologii ukraińskiej.

więcej o

Fundusz Stypendialny Ad Polonos

Fundusz zapewnia finansowe wsparcie wyróżniającym się w nauce studentom Uniwersytetu Jagiellońskiego i doktorantom Collegium Medicum z Armenii, Białorusi, Gruzji, Kazachstanu, Litwy, Rosji i Ukrainy, którzy legitymują się Kartą Polaka lub zostali uznani za osoby polskiego pochodzenia.

więcej o

Rektorski Fundusz Stypendialny dla Olimpijczyków

Rektorski Fundusz Stypendialny dla Olimpijczyków przeznaczony jest dla studentów pierwszego roku jednolitych studiów magisterskich lub studiów pierwszego stopnia, którzy podjęli studia w roku uzyskania świadectwa dojrzałości i spełniają warunki określone w Regulaminie Funduszu.

więcej o

Akademiki

Informacje o domach studenckich UJ i UJ CM oraz Domu Doktoranta: zasady przyznawania miejsc, terminy i opłaty:

Akty prawne

Wykaz najważniejszych aktów prawnych, które dotyczą studentów i doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego.

więcej o

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj