Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kolejni naukowcy z UJ laureatami konkursu NCN Miniatura 2

Kolejni naukowcy z UJ laureatami konkursu NCN Miniatura 2

6 młodych naukowców prowadzących badania na naszej uczelni dołączyło do grona laureatów konkursu Miniatura 2. Tym samym liczba pracowników naukowych z Uniwersytetu Jagiellońskiego, którzy otrzymali dofinansowanie na pojedyncze działania naukowe służące realizacji badań podstawowych, czyli tzw. małe granty Narodowego Centrum Nauki wzrosła do 44.

Konkurs Miniatura skierowany jest do osób posiadających stopień naukowy doktora nadany w okresie do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Wnioskodawcami w konkursie muszą być jednostki naukowe, zaś realizującymi działanie naukowcy, którzy nie kierowali i nie kierują realizacją projektu badawczego oraz nie są laureatami konkursów na stypendia doktorskie lub staże po uzyskaniu stopnia naukowego doktora, finansowanych ze środków NCN. Ważnym warunkiem w konkursie jest wymóg, by w dniu złożenia wniosku osoba ubiegająca się o finansowanie działania naukowego w konkursie była zatrudniona przez wnioskodawcę na podstawie umowy o pracę.

Działania naukowe, jakie mogą być finansowane w ramach konkursu Miniatura to m.in. badania wstępne, badania pilotażowe, kwerendy, staże naukowe, konsultacje naukowe, wyjazd badawcze czy konferencyjne. Czas realizacji działania naukowego może wynieść do 12 miesięcy, maksymalna wysokość finansowania od 5 tys. zł do 50 tys. zł, natomiast wysokość kosztów pośrednich nie może przekroczyć 10 proc. kosztów bezpośrednich.

Na opublikowanych przez Narodowe Centrum Nauki 9 kwietnia listach rankingowych programu Miniatura 2 znaleźli się:

  • dr inż. Emilia Bonar (Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ) - "Transkryptomiczna i proteomiczna analiza efektów mutacji skutkującej nadprodukcją toksyny PVL u Staphylococcus aureus";
  • dr Maria Dainotti (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ) - "Nowe wieloparametrowe podejście do badania kosmicznych błysków promieniowania gamma z wykorzystaniem algorytmów uczenia maszynowego";
  • dr Dominik Kaim (Wydział Geografii i Geologii UJ) - "Zmiany sąsiedztwa obszarów naturalnych i antropogenicznych (Wildlife-Urban Interface, WUI) w świetle zmian użytkowania ziemi w Karpatach Polskich";
  • dr Dariusz Piwowarczyk (Wydział Filologiczny UJ) - "Chronologia względna zmian fonologicznych i morfologicznych w języku łacińskim";
  • dr Anna Rokicińska (Wydział Chemii UJ) - "Konstrukcja nanogrzechotek katalitycznych zawierających cząstki Co3O4 do eliminacji lotnych związków organicznych";
  • dr Marcin Zawrotniak (Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ) - "Rola zewnątrzkomórkowego DNA neutrofilowego jako czynnik aktywujący mechanizm uwalniania Neutrofilowych Pułapek Zewnątrzkomórkowych".

Ze wszystkimi listami rankingowymi konkursu Miniatura 2 można zapoznać się na stronie ncn.gov.pl.

Polecamy również
Znamy wyniki 10. programu Lider. Dwa granty dla badaczy z UJ CM
Naukowiec z UJ zrealizuje projekt nagrodzony w konkursie CHIST-ERA
Grant na kontynuację międzynarodowych studiów Europubhealth+
NCN sfinansuje stypendia, projekty i staże młodych naukowców z UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj