Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs Miniatura 7 rozstrzygnięty. Wśród laureatów badacze z UJ

Konkurs Miniatura 7 rozstrzygnięty. Wśród laureatów badacze z UJ

13 października Narodowe Centrum Nauki opublikowało 6. i jednocześnie ostatnią listę rankingową w konkursie Miniatura 7. Do grona laureatów dołączyło 20 naukowców Uniwersytetu Jagiellońskiego, którzy na badania wstępne/pilotażowe, wyjazdy badawcze i konsultacyjne, staże naukowe oraz kwerendy otrzymają ponad 820 tys. złotych.

 

Celem konkursu Miniatura 7 było finansowe wsparcie działania naukowego służącego przygotowaniu założeń projektu badawczego, który zostanie złożony w innych konkursach ogólnokrajowych lub międzynarodowych. W konkursie można było uzyskać od 5000 do 50 000 zł na realizację działania naukowego trwającego do 12 miesięcy. Środki zostały podzielone proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których prowadzony był nabór wniosków. Zamknięcie naboru w tej edycji konkursu nastąpiło 31 lipca 2023 r.

Na 6. liście rankingowej konkursu Miniatura 7 znalazło się 20 przedstawicieli społeczności akademickiej UJ:

 • dr Karolina Klesiewicz (Wydział Farmaceutyczny) - "Pochodne amin alicyklicznych jako potencjalna opcja terapeutyczna w zakażeniach wywoływanych przez wielolekooporne szczepy bakterii z rodzaju Enterococcus spp.",
 • dr Jakub Kuciak (Jagiellońskie Centrum Językowe) - "Terminologia jedynowładztwa w 'Dziejach' Herodota",
 • dr Maria Madej (Wydział Chemii) - "Badania nad generowanymi elektrochemicznie potencjalnymi metabolitami leków antydepresyjnych z wykorzystaniem chromatografii cieczowej sprzężonej ze spektrometrią mas",
 • dr Lorenzo Guerrieri (Wydział Matematyki i Informatyki) - "Powiązanie doskonałych ideałów wysokości 3",
 • dr Paweł Krzyściak (Wydział Lekarski) - "Kompleksowa identyfikacja gatunków dermatofitów innych niż Trichophyton rubrum",
 • dr Adam Bucki (Wydział Farmaceutyczny) - "Wirtualny skrining nowych inhibitorów oddziaływań receptorów NMDA i TRPM4 o działaniu neuroprotekcyjnym",
 • dr Kornelia Kliś (Wydział Lekarski) - "Poszukiwanie nowych parametrów hemodynamicznych związanych ze wzrostem i ryzykiem pęknięcia tętniaków",
 • dr Edyta Korbut (Wydział Lekarski) - "Rola persulfidacji proteomu w patogenezie schorzeń przewodu pokarmowego",
 • dr Ewelina Łyszczarz (Wydział Farmaceutyczny) - "Ocena wpływu procesu elektroprzędzenia na właściwości fizykochemiczne stałych rozproszeń zawierających leki przeciwretrowirusowe",
 • dr Łukasz Kapłon (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej) - "Właściwości optyczne i rozdzielczość czasu przelotu polimerowych scyntylatorów z dużą techniczną długością tłumienia dla skanerów pozytonowej tomografii emisyjnej na całe ciało",
 • dr Paulina Dudzik (Wydział Lekarski) - "Zmiana metylacji w obrębie genu MCAM jako potencjalny epigenetyczny marker progresji nowotworu piersi",
 • dr Katarzyna Kos (Wydział Prawa i Administracji) - "Kształtowanie praw i wolności z wykorzystaniem zasady godności człowieka zgodnie z Europejską Konwencją Praw Człowieka",
 • dr Anna Nowakowska (Wydział Chemii) - "Analiza aktywności mitochondrialnej w czasie rzeczywistym za pomocą obrazowania spektroskopowego",
 • dr Karolina Czerska (Wydział Filologiczny) - "Wpływ teatru i dramatu francuskiego na przedwojenny teatr Cricot",
 • dr inż. Jacek Plewka (Wydział Chemii) - "Odkrycie małocząsteczkowych inhibitorów interfejsu punktu kontrolnego LAG-3/FGL1",
 • dr hab. Agnieszka Micek (Wydział Nauk o Zdrowiu) - "Ocena związku pomiędzy spożyciem polifenoli a stanem poznawczym",
 • dr Andrzej Kubiak (Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii) - "Rola oddziaływań mechanicznych w chondrogennym różnicowaniu komórek stromalnych",
 • dr inż. Magdalena Marzec (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej) - "Opracowanie radioizotopowo znakowanych pęcherzyków zewnątrzkomórkowych do teranostycznej terapii nowotworowej",
 • dr Bartłomiej Zając (Wydział Biologii) - "Czy modelowanie rozmieszczenia gatunków (SDM) może być wiarygodnym narzędziem do wyszukiwania rzadkich gatunków w procesie inwentaryzacji przyrodniczej?",
 • dr Joanna Hibner (Wydział Geografii i Geologii) - "Zachowania przestrzenne turystów w obszarach chronionych w warunkach zatłoczenia szlaków".

Łącznie wśród laureatów Miniatura 7 znalazło 41 naukowców Uniwersytetu Jagiellońskiego. Narodowe Centrum Nauki przekaże na realizację ich projektów ponad 1,7 mln złotych.

Polecamy również
Dr Mateusz Sikora z MCB UJ zrealizuje projekt badawczy w Austrii

Dr Mateusz Sikora z MCB UJ zrealizuje projekt badawczy w Austrii

Zwalczanie lekooporności jak składanie mebli ze znanej sieciówki - przełomowe odkrycia naukowców z MCB UJ

Zwalczanie lekooporności jak składanie mebli ze znanej sieciówki - przełomowe odkrycia naukowców z MCB UJ

Badacz z UJ współautorem artykułu w "Nature" o użyciu SI do przewidywania reakcji chemicznych

Badacz z UJ współautorem artykułu w "Nature" o użyciu SI do przewidywania reakcji chemicznych

Na UJ opracowano nowy sposób pozyskiwania komórek tkanki kostnej do bezpiecznych przeszczepów

Na UJ opracowano nowy sposób pozyskiwania komórek tkanki kostnej do bezpiecznych przeszczepów

Widok zawartości stron Widok zawartości stron