Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nagrody Prezesa Rady Ministrów za rok 2021 dla naukowców z UJ

Nagrody Prezesa Rady Ministrów za rok 2021 dla naukowców z UJ

Prezes Rady Ministrów uhonorował wybitnych naukowców i artystów. W gronie nagrodzonych za rozprawy habilitacyjne i doktorskiego w roku 2022 za rok 2021 znalazło się troje badaczy z Uniwersytetu Jagiellońskiego - dr hab. Paweł Matusik z Wydziału Lekarskiego, dr Anna Potoczek z Wydziału Filozoficznego oraz dr Michał Lewicki z Biblioteki Jagiellońskiej.


Nagrody Prezesa Rady Ministrów zostały ustanowione z inicjatywy Polskiej Akademii Nauk w 1994 roku. Wręczane są za osiągnięcia naukowe lub artystyczne, w tym za wybitny dorobek naukowy lub artystyczny, wysoko oceniane osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego lub stopnia doktora habilitowanego sztuki, wyróżnione rozprawy doktorskie i osiągnięcia naukowo-techniczne. Laureatów w trybie konkursu wyłania zespół ds. nagród, któremu w kadencji 2019-2023 przewodniczy prof. Tomasz Giaro z Uniwersytetu Warszawskiego.

W kategorii wysoko ocenione osiągnięcia naukowe, będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego, nagrodzono dr. hab. Pawła Matusika z Instytutu Kardiologii UJ CM. Naukowiec podjął się oceny znaczenia klinicznych oraz laboratoryjnych markerów ryzyka zakrzepowo-zatorowego oraz stanu prozakrzepowego u pacjentów z migotaniem przedsionków. Praca przyczyniła się do poznania złożonych mechanizmów prozakrzepowych oraz poszukiwania potencjalnych celów terapeutycznych u chorych z migotaniem przedsionków i ryzykiem powikłań zakrzepowo-zatorowych. Jak podkreślono w uzasadnieniu nagrody, dr hab. Paweł Matusik kładzie nacisk na medycynę spersonalizowaną, która jest niewątpliwie najważniejszym celem obecnych poszukiwań badawczych.

Nagrody Prezesa Rady Ministrów przyznano też młodym naukowcom z Uniwersytetu Jagiellońskiego za rozprawy doktorskie. Dr Annę Potoczek z Instytutu Psychologii UJ uhonorowano za pracę "The impact of lack of control on norm perception and conformity" napisaną pod opieką dr. hab. Marcina Bukowskiego, prof. UJ. Autorka wykazała w niej, że następstwem spadku poczucia kontroli może być wzrost konformizmu społecznego.

"Badania opisane w tej rozprawie dostarczają wstępnych dowodów wspierających hipotezę, że osoby pozbawione kontroli nie wykazują bezrefleksyjnego konformizmu wobec norm grupowych, ale raczej działają w sposób strategiczny. Wyniki naszych badań sugerują, że osoby o niskim poczuciu kontroli wykazują większą czujność na informacje kontekstualne dotyczące cech grupy i charakterystyk norm oraz podążają za normami grupy własnej, tylko jeśli taka reakcja zwiększa szanse na odzyskanie zagrożonego uprzednio poczucia kontroli" - czytamy w opisie pracy dr Anny Potoczek.

Za wybitną dysertację doktorską "Edytorstwo muzyczne w II połowie XIX wieku", budującą bazę źródłową i otwierającą pole dla badaczy edytorstwa muzycznego i kultury Polski, nagrodzono dr. Michała Lewickiego z Sekcji Zbiorów Muzycznych UJ. Przedmiotem pracy, której promotorem była prof. Małgorzata Woźna-Stankiewicz, jest działalność i dorobek wydawców nut działających w Krakowie w latach 1850-1918. Podstawowym celem rozprawy jest historyczna, udokumentowana źródłowo rekonstrukcja różnych sfer i aspektów działalności wydawców muzycznych. Istotnym zadaniem badawczym było stworzenie możliwie jak najpełniejszego bibliograficznie katalogu wydanych wówczas druków muzycznych. Najważniejsze pytania badawcze, które stawiano w niniejszych poszukiwaniach, dotyczą zakresu, sposobu i przedmiotu współpracy między kompozytorem i wydawcą, jej znaczenia dla kształtu i treści publikowanych dzieł muzycznych.

Lista wszystkich naukowców nagrodzonych w roku 2022 za rok 2021 jest dostępna na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Polecamy również
Profesor Katarzyna Fazan autorką teatralnej książki roku
Profesor Katarzyna Fazan autorką teatralnej książki roku
UJ nagrodzony w największym konkursie kampanii promocyjnych uczelni
UJ nagrodzony w największym konkursie kampanii promocyjnych uczelni
W <span lang="la">Collegium Novum</span> wręczono Nagrody im. ks. Stanisława Musiała
W Collegium Novum wręczono Nagrody im. ks. Stanisława Musiała
Nagrody Ministra Edukacji i Nauki dla naukowców z UJ
Nagrody Ministra Edukacji i Nauki dla naukowców z UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron