Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Osiem skomercjalizowanych wynalazków UJ

Osiem skomercjalizowanych wynalazków UJ

Intensywne negocjacje Brokerów Centrum Transferu Technologii CITTRU z polskimi i zagranicznymi kontrahentami prowadzone na początku 2015 r. przyniosły znakomite wyniki: podpisano siedem licencji na komercyjne wykorzystanie wynalazków opracowanych przez naukowców Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W grupie sfinalizowanych porozumień znalazły się:

 • dwie umowy licencyjne dla wynalazków z dziedziny chemii podpisane z spółkami spin-out założonymi przez ich twórców, przy dużym wsparciu CITTRU,
  - Hybrydowy materiał zawierający nanocząstki srebra, sposób wytwarzania materiału hybrydowego oraz jego zastosowanie – licencjobiorca: Hussar Tech,
  - Kompozyt zawierający chitozan i nanocząstki tlenku cynku oraz sposób jego otrzymywania – licencjobiorca: Inphocat,
   
 • umowa licencyjna dotycząca pierwszego projektu opracowania nowego leku do terapii chorób ośrodkowego układu nerwowego – pierwszy projekt „lekowy" skomercjalizowany przez UJ,
  - Pyrroloquinoline derivatives as 5-HT6 antagonists, preparation method  and use thereof – licencjobiorca Spherium Biomed (Hiszpania),
   
 • umowy licencyjne dotyczące 4 programów komputerowych, dla których negocjacje prowadzone były przez współpracującego z CITTRU brokera innowacji Wydziału Matematyki i Informatyki
  - Interfers programistyczny oparty na technologii HTTP i JSON do sterowania elementami automatyki domowej w standardzie EIB/KNX – licencjobiorca: Instytut Doradztwa,
  - Energooszczędny czajnik elektryczny – licencjobiorca: Alda,
  - Technologia powiadamiania o upływie czasu do następnego badania technicznego urządzeń – licencjobiorca: Alfa Green,
  - Technologia wirtualnych pacjentów – licencjobiorca: Braas Research and Development

Dzięki nowym licencjom UJ zapewnił sobie optymalną strukturę dochodów z komercjalizacji technologii. Uczelnia będzie czerpała korzyści nie tylko z tytułu opłat wstępnych. Licencjobiorcy zobowiązani będą także do przekazywania opłat za osiągnięcie tzw. kamieni milowych oraz części przychodów ze sprzedaży produktów opracowanych z wykorzystaniem wynalazków. 

Poza udzielonymi licencjami CITTRU brało udział w sprzedaży firmie Angionica wynalazku pt. „Metoda oceny funkcji śródbłonka naczyniowego oparta na pomiarze zmian fluorescencji skóry wywołanych zaburzeniami przepływu krwi" opracowanego w ramach współpracy naukowców z UJ i Politechniki Łódzkiej. 

Sygnowało ponadto 3 umowy typu Material Transfer Agreement umożliwiające przetestowanie wynalazków przez firmy zainteresowane ich komercyjnym wykorzystaniem.

Warto również wspomnieć o uzyskaniu pierwszych w historii UJ przychodów z tytułu sprzedaży produktów opracowanych z wykorzystaniem wynalazków stworzonych przez zespoły naukowe Uniwersytetu. Zgodnie z podpisaną w 2012 roku umową sprzedaży wynalazku firmie Splast Uniwersytet Jagielloński otrzymał część przychodów ze sprzedaży produktów firmy w 2014 roku.

Wakacyjna aktywność CITTRU zaowocowała także identyfikacją nowych projektów UJ o potencjale komercyjnym. Portfolio wynalazków UJ powiększyło się o 23 innowacje,  dla których dokonano 11 zgłoszeń patentowych. Dodatkowo prowadzone przez CITTRU procedury patentowe dla wcześniejszych wynalazków poszerzyły liczbę zgłoszeń patentowych UJ o 30 zgłoszeń zagranicznych i 4 patenty przyznane dla wynalazków UJ.

Mamy nadzieję, że najbliższe miesiące przyniosą kolejne sukcesy w transferze wyników badań powstałych w naszej Alma Mater.

Mamy nadzieję, że to dopiero początek dalszych działań zakończonych sukcesem transferu wyników badań do biznesu.

Polecamy również
Prawie 60 mln zł na realizację projektów z zakresu badań podstawowych

Prawie 60 mln zł na realizację projektów z zakresu badań podstawowych

Badaczka z UJ CM odbędzie staż w jednej z najlepszych uczelni świata

Badaczka z UJ CM odbędzie staż w jednej z najlepszych uczelni świata

Prestiżowe stypendia dla młodych naukowców z UJ

Prestiżowe stypendia dla młodych naukowców z UJ

Troje naukowców z UJ laureatami konkursu NCN Miniatura 7

Troje naukowców z UJ laureatami konkursu NCN Miniatura 7

Widok zawartości stron Widok zawartości stron