Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Akty prawne

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Statut

Statut

Uniwersytet Jagielloński - Alma Mater Jagellonica - założony przez Kazimierza Wielkiego, a za sprawą Królowej Jadwigi odnowiony przez Władysława Jagiełłę, kontynuuje swoje wielowiekowe dziedzictwo w służbie nauki i nauczania przez prowadzenie badań naukowych, poszukiwanie prawdy i jej głoszenie w poczuciu odpowiedzialności moralnej wobec Narodu i Rzeczypospolitej Polskiej.

W swojej działalności Uniwersytet kieruje się zasadą PLUS RATIO QUAM VIS.

Uniwersytet jest powołany do kształcenia i wychowywania oraz prowadzenia badań naukowych. Przez swoją działalność i osobisty przykład członków jego społeczności Uniwersytet przygotowuje Ojczyźnie ludzi dojrzałych do samodzielnego rozwiązywania zadań, jakie stwarza współczesne życie, uczestniczy w rozwoju nauki, ochrony zdrowia, sztuki i innych dziedzin kultury, kształci i wychowuje studentów, a także kadrę naukową, zgodnie z ideami humanizmu i tolerancji, w duchu szacunku dla prawdy i sumiennej pracy, poszanowania praw i godności człowieka, patriotyzmu, demokracji, honoru oraz odpowiedzialności za losy Społeczeństwa i Ojczyzny.

Uniwersytet wykonuje swoje zadania utrzymując więzi z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami oraz instytucjami naukowymi, naukowo-dydaktycznymi, kulturalnymi, oświatowymi, gospodarczymi, a także zakładami opieki zdrowotnej. Uniwersytet Jagielloński działa w myśl zasady wolności badań naukowych i nauczania.

Download files
pdf
Statut Uniwersytetu Jagiellońskiego (ostatnia zmiana 30.01.2019)

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Akty prawne

Uchwały Senatu UJ

Uchwały Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego od roku 2002.

Read More o

Zarządzenia Rektora

Spis wydanych zarządzeń.

Read More o

Sprawozdania Rektora z działalności UJ

Sprawozdania roczne.

Read More o

Komisje

Lista Komisji Rektorskich, Senackich i Dyscyplinarnych.

Read More o

Web Content Display Web Content Display

Znajdziesz nas tutaj