Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Struktura

Breadcrumb Breadcrumb

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Władze

Rektor

Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Jacek Popiel

Read More o

Prorektorzy

Prorektorzy Uniwersytetu Jagiellońskiego

Read More o

Pełnomocnicy Rektora UJ

Pełnomocnicy Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds.: współpracy międzynarodowej, kształcenia i współpracy międzynarodowej w Collegium Medicum; ds. klinicznych w Collegium Medicum; ds. nauki i rozwoju w Collegium Medicum

Read More o

Dziekani

Lista dziekanów wszystkich wydziałów UJ: Prawa i Administracji, Filozoficznego, Historycznego, Filologicznego, Polonistyki, Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Chemii oraz Biologii

Read More o

Senat

Skład Senatu: Władze rektorskie, dziekani wydziałów, przedstawiciele wydziałów oraz studentów

Read More o

Kanclerz

Kanclerz UJ jest odpowiedzialny za wszystkie jednostki administracji ogólnouczelnianej, w tym także administracji Collegium Medicum UJ. Kanclerzowi podlegają bezpośrednio wszystkie jednostki, które nie podlegają Rektorowi i Prorektorom oraz Kwestorowi

Read More o

Kwestor

Kwestor UJ kieruje pracą podległych jej jednostek i jest odpowiedzialna za całość pracy kwestury UJ, w tym także kwestury Collegium Medicum UJ

Read More o

Rada Uczelni

Kadencja obecnej Rady Uczelni trwa do dnia 31 grudnia 2024 roku.

 

Read More o

Rady Dyscyplin

Rady Dyscyplin są nowymi organami, które rozpoczęły funkcjonowanie w ramach uczelni na podstawie przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 roku, tzw. Ustawy 2.0.

 

Read More o

Władze w kadencji 2020-2024

Lista prorektorów, dziekanów, prodziekanów oraz dyrektorów i zastępców dyrektorów instytutów

Read More o